SAOBRAZNOST I REKLAMACIJA

Ovaj deo Uslova poslovanja – Saobraznost i Reklamacija se odnosi na situaciju kada roba Kupcu nije stigla u ispravnom stanju, odnosno kada roba ima određene nedostatke, kada je nesaobrazna.
Ovaj deo čini sastavni deo naših Uslova poslovanja i zajedno čine celinu koja se primenjuje na Kupce i/ili Potrošače prilikom kupovine proizvoda na sajtu https://win-bag.rs/.

REKLAMACIJE NA OŠTEĆENJE NASTALO U TRANSPORTU
Molimo Vas da prilikom isporuke dobro pogledate ambalažu i pošiljku.

Ukoliko primetite da je ambalaža oštećena na bilo koji način, molimo Vas skrenite pažnju dostavljaču na oštećenje ambalaže.
Ukoliko primetite vidljive tragove oštećenja na samoj ambalaži odnosno pakovanju, zamolite dostavljača da sačeka da se proveri i da li je sam sadržaj isporuke oštećen.
U slučaju da utvrdite da je oštećen i sam sadržaj isporuke, zatražite da se sadržaj isporuke vrati kompaniji WIn-BAG, kao i da se WIN-BAG istovremeno obavesti o povraćaju robe.
Krajnji rok za prijavu reklamacija na oštećenje u transportu je 24h od časa prijema proizvoda. Ukoliko primetite oštećenje, molimo Vas da odmah pošaljete fotografije proizvoda i ambalaže na office@win-bag.rs zajedno sa informacijama o vremenu kada je izvršena dostava, i broju računa-otpremnice po kome ste kupili proizvod.

REKLAMACIJE U POGLEDU NESAOBRAZNOSTI PROIZVODA
Ukoliko kupovinu vrši Kupac kao Potrošač u smislu odeljka 1 Uslova poslovanja, primenjuju se odredbe Zakona o zaštiti potrošača (čl. 50. do 53.) i odredbe odeljka Posebna prava potrošača. Ukoliko kupovinu vrši pravno lice ili preduzetnik, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

POSEBNA PRAVA POTROŠAČA
ŠTA ZNAČI SAOBRAZNOST?
Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

ako odgovara opisu koji smo Vam dali;
ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Potrošač nabavlja, a koja je nama bila poznata;
ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što Potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe.
Ukoliko smatrate da neki od ovih uslova nije ispunjen, možete izjaviti reklamaciju.

Molimo Vas da imate u vidu da reklamacija neće biti uspešna u slučaju:

neadekvatnog rukovanja proizvodom i njegovim korišćenjem, koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu i održavanje ili u skladu sa njegovom namenom,
kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.
U KOM ROKU POTROŠAČ MOŽE IZJAVITI REKLAMACIJU?
Rok za izjavljivanje reklamacije je dve godine od dana isporuke za Potrošače. U toku navedenog perioda WIN-BAG snosi odgovornost za nesaobraznost robe, a protekom roka odgovornost prelazi na Potrošača.

Dakle, po isteku dve godine nakon isporuke poručenog proizvoda Potrošač gubi pravo na izjavljivanje reklamacije.
Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi KOMPANIJA AG Solutions d.o.o.

POSTUPAK IZJAVLJIVANJA REKLAMACIJE
Ukoliko želite da izjavite reklamaciju zbog nedostatka isporučene robe, potrebno je da zahtev za reklamaciju dostavite poštom na adresu 20. Oktobra 8, Beograd, odnosno elektronskom poštom na adresu office@win-bag.rs sa naznakom: REKLAMACIJA.

Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju Potrošač je dužan da:

Dostavi reklamirani proizvod,
Dostavi dokaz o kupovini – Ugovor ili ispravu o ugovoru, račun-otpremnicu, izvod elektronskog računa ili drugi dokaz kojim se potvrđuje kupovina robe,
Dostavi popunjen reklamacioni list, koji je moguće preuzeti na sledećem linku: REKLAMACIONI LIST. Podatke koje unosite u reklamacioni list možete pronaći u narednom odeljku.
Napomena: U slučaju da reklamaciju izjavljujete putem elektronske pošte, dužni ste da nam najkasnije narednog radnog dana pošaljete artikal koji reklamirate. Nećemo biti u mogućnosti da odlučimo o osnovanosti Vaše reklamacije pre nego što nam reklamirani artikal bude dostavljen, s obzirom da je potrebno pregledati proizvod i utvrditi da li postoji nedostatak koji ističete da postoji.

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje oko toka Vaše reklamacije ili Vam je potrebno bilo kakvo dodatno objašnjenje, možete da nas kontaktirate slanjem email-a na adresu office@win-bag.rs ili telefonom na broj 064 47 47 488. Ovlašćena lica u okviru kompanije WIN-BAG će Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

POSTUPAK REŠAVANJA REKLAMACIJE

Molimo Vas da u obrazac reklamacionog lista obavezno upišete sledeće podatke:

svoje ime i prezime,
adresu, broj telefona i e-mail adresu,
vrstu/broj artikla i količinu,
kratak opis reklamirane nesaobraznosti,
zahtev za opravku, zamenu, umanjenje cene ili raskid ugovora i vraćanje cene,
datum prijema robe (datum prelaska rizika na Potrošača),
datum slanja reklamacije,
datum kupovine,
broj računa,
cenu po kojoj je reklamirana roba kupljena,
potpis.
Potpisom na Reklamacionom listu, potvrđujete da su podaci koje ste uneli tačni, a naročito podaci o Vašoj adresi i adresi elektronske pošte na koju WIn-BAG treba da dostavi pisani odgovor na izjavljenu reklamaciju. Potpisom na reklamacionom listu takođe potvrđujete da ste saglasni da Vam potvrdu o prijemu reklamacionog lista i svoj odgovor na izjavljenu reklamaciju WIN-BAG može dostaviti elektronskim putem na Vašu adresu za prijem elektronske pošte navedene u reklamacionom listu.

Elektronskim putem ćemo Vam na adresu za prijem elektronske pošte, navedene u reklamacionom listu, dostaviti potvrdu o prijemu Vašeg reklamacionog lista.

Nakon što primimo Vaš zahtev za reklamaciju, odgovorićemo na Vaš zahtev elektronskim putem u roku od osam dana od dana prijema reklamacije. Tom prilikom obavestićemo Vas da li prihvatamo reklamaciju, izjasnićemo se o Vašem zahtevu za rešavanje reklamacije i dati konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Rok za rešavanje reklamacije neće biti duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Ukoliko dobijemo Vašu prethodnu saglasnost, bićemo u obavezi da postupimo u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije. Stoga, molimo Vas da u najkraćem roku po prijemu našeg odgovora na reklamaciju date svoju saglasnost, kako bismo mogli da rešimo reklamaciju u okvirima gore spomenutog zakonskog roka od osam dana.

U slučaju da ne dobijemo Vašu saglasnost blagovremeno, smatraće se da postoje objektivni razlozi zbog kojih nismo u mogućnosti da udovoljimo Vašem zahtevu u zakonskom roku od 15 dana.

Ukoliko iz objektivnih razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo Vašem zahtevu u roku koji je dogovoren, obavestićemo Vas o produžavanju roka za rešavanje reklamacije i navesti rok u kome ćemo je rešiti, uz Vašu saglasnost. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

KO ODLUČUJE O REKLAMACIJI?
O osnovanosti reklamacije odlučuje nadležno lice u kompaniji WIN-BAG.

Ukoliko nadležno lice bude smatralo da reklamacija nije osnovana, WIN-BAG može da odluči da obrazuje tročlanu Komisiju za rešavanje reklamacija radi donošenja konačne odluke, a koja se u gore navedenom roku saopštava Potrošaču.

DOSTAVLJANJE ROBE NA REKLAMACIJU
Reklamirani proizvod nam šaljete o Vašem trošku. Ukoliko reklamacija bude osnovana, nadoknadićemo Vam troškove slanja robe koje ste snosili. Ukoliko reklamacija bude neosnovana, nismo u obavezi da nadoknadimo troškove slanja robe koje ste prethodno snosili.

Kako tokom transporta ne bi došlo do oštećenja proizvoda koje šaljete na reklamaciju, molimo Vas da ih zapakujete u odgovarajuću ambalažu.

Proizvodi koji su nam dostavljeni radi reklamacije, a koji nisu propisno zapakovani ili oni kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja samog proizvoda u toku transporta, neće biti preuzeti od strane kompanije WIN-BAG, već će Vam biti vraćeni o Vašem trošku.

WIN-BAG ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambalaže koja nastanu u toku transporta na ili sa Vaše adrese, prilikom rešavanja reklamacije.

PRAVA POTROŠAČA PO OSNOVU REKLAMACIJE
Prilikom izjavljivanja reklamacije, Potrošač ima pravo da traži da WIN-BAG:

obezbedi opravku proizvoda, o svom trošku,
zameni kupljeni proizvod sa nedostatkom za nov, ispravan proizvod,
umanji cenu reklamiranog proizvoda, ili
vrati pun iznosa cene prema priloženom računu, u slučaju kada otklanjanje nesaobraznosti, na jedan od gore navedenih načina nije moguće.
Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće opravkom ili zamenom, imate pravo da zahtevate odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora u sledećim slučajevima:

ukoliko nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
ukoliko nismo izvršili opravku ili zamenu u primerenom roku, usled čega niste mogli da ostvarite pravo na opravku ili zamenu;
ukoliko, zbog prirode robe i njene namene, opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Vas;
otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za WIN-BAG.
Nesrazmerno opterećenje za WIN-BAG u smislu stava 2. tačka 4. ovog odeljka, javlja se ako otklanjanje nesaobraznosti, u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Vas.
Ukoliko ste već izjavili reklamaciju na osnovu koje smo izvršili opravku proizvoda, imate pravo da zahtevate zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskinete ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz Vašu izričitu saglasnost.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je nabavljate, opravka ili zamena robe mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za Vas i uz Vašu saglasnost.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana kada Vam je proizvod dostavljen, imate pravo da birate između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavite da raskidate ugovor, a otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom samo uz Vašu izričitu saglasnost.

Ukoliko je nesaobraznost robe neznatna, molimo Vas da imate u vidu da nemate pravo na raskid ugovora i zahtev za povraćaj punog iznosa cene.

U slučaju da raskinete ugovor sa WIN-BAG isticanjem nesaobraznosti koja ne postoji ili neznatne nesaobraznosti, smatraće se da je došlo do zloupotrebe Vaših prava po osnovu nesaobraznosti, u kom slučaju WIN-BAG ima pravo da zahteva naknadu štete, koja obuhvata kako stvarnu štetu tako i izmaklu korist.

POSTUPAK UKOLIKO JE DONETA ODLUKA DA SE UVAŽI REKLAMACIJA
Ukoliko Vaša reklamacija bude usvojena, WIN-BAG će Vas obavestiti o tome pisanim putem ili putem e-maila.

Ukoliko ste se opredelili za opravku kupljenog proizvoda, WIN-BAG će Vam poslati opravljeni proizvod na isti način na koji Vam je prvobitno dostavljen reklamirani proizvod, na adresu koju ste naveli u reklamacionom listu.

Ukoliko Vas dostavljač ne pronađe na navedenoj adresi, kurirska služba će Vas kontaktirati i dogovoriti novi termin dostave.

Ukoliko nakon toga dostavljanje reklamirane robe bude i dalje onemogućeno Vašom krivicom, odnosno osobe koja je naznačena prilikom unošenja informacija o dostavi, proizvod(i) će biti vraćen(i) u sedište kompanije WIN-BAG.

Nakon isteka perioda od 30 dana WIN-BAG ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod i proizvod može biti predat na recikliranje, odnosno rashodovan.

Ukoliko ste se opredelili za zamenu reklamiranog proizvoda drugim istovetnim ili sličnim proizvodom, WIN-BAG će Vam novi proizvod dostaviti na adresu u roku od 15 dana od dana kada ste izjavili reklamaciju.

Ukoliko ste se opredelili za raskid ugovora, WIN-BAG će Vam vratiti pun iznos cene koji ste platili za reklamirani proizvod. Povrat novca Potrošaču izvršiće se uplatom na tekući račun i/ili predajom gotovog novca Potrošaču u roku od 15 dana od dana izjavljivanja reklamacije.

POSTUPAK UKOLIKO JE DONETA ODLUKA DA SE NE UVAŽI REKLAMACIJA
Ukoliko WIN-BAG ne uvaži Vašu reklamaciju, obavestićemo Vas o tome pisanim putem, uz istovremeno dostavljanje reklamiranog proizvoda putem preporučene pošiljke. U obaveštenju o okončanju postupka po podnetoj reklamaciji, navešćemo razloge i obrazloženje za odbijanje Vašeg zahteva.

U slučaju da se pošiljka ne može uručiti Potrošaču, usled činjenice da Potrošač ne živi na adresi koju je naveo prilikom izjavljivanja reklamacije (nepoznata adresa) ili usled činjenice da odbija prijem pošiljke, momentom pokušaja uručenja preporučene pošiljke na navedenu adresu smatraće se da je Potrošač uredno obavešten o odgovoru na reklamaciju.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

POTROŠAČKI SPOR
U slučaju da smatrate da su Vaša prava kao Potrošača ugrožena, imate pravo da pokrenete sudski ili vansudski postupak za rešavanje potrošačkog spora.

Potrošački spor može se rešiti vansudskim rešavanjem potrošačkih sporova, osim u sledećim slučajevima:

za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac,
kod neposrednih pregovora između potrošača i trgovca,
prilikom nastojanja sudija da spor u toku sudskog postupka reše mirenjem strana,
u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača, i
u sporovima čija vrednost prelazi 500.000 dinara.
Lista tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova kojima se Potrošač može obratiti postoji na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije na sledećem linku https://mtt.gov.rs/informacije/zastita-potrosaca/.

Pokretanje i vođenje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora, ne isključuje niti utiče na ostvarivanje prava na sudsku zaštitu, što znači da Potrošač u svakom trenutku može da se odluči da prekine ovaj postupak i zaštiti svoja prava pokretanjem postupka pred nadležnim sudom.